Principper i hverdagen mellem børn og voksne på Rindum Kjærgaard

 1. Alle børn gør det bedste, de kan.

 2. Børn og forældre mødes med anerkendelse, respekt og ligeværdighed.

 3. Den voksne er en autoritet uden at være autoritær.

 4. Den voksne er nærværende og opmærksom

 5. Den voksne er rollemodel.

 6. Den voksne er autentisk og troværdig.

 

Principper for det professionelle lærer- og pædagogarbejde på Rindum Kjærgaard.

 1. Der arbejdes målrettet og struktureret omkring eleverne.

 2. Alle elever uanset baggrund og diagnose har krav på et meningsfuldt og udfordrende undervisningstilbud og socialt læringsmiljø, der tilgodeser deres individuelle behov.

 3. Eleverne møder engagerede lærere, som er opdateret i forhold til didaktik og fagenes mål, og som udfordrer eleverne ud fra forskellige læringsformer.

 4. Eleverne møder engagerede pædagoger og lærere, som er opdateret i forhold til pædagogisk viden og pædagogiske redskaber, og som har blik for hele barnet.

 5. Vi støtter og udfordrer barnets forskellige forudsætninger for dannelse.

 6. Det skal være sjovt, trygt og sikkert at lære. Alle skal opleve at lykkes.

 7. Vi støtter barnet i det sociale samvær, så grundlag for positiv fællesskabsfølelse opstår.

 8. Ekskursioner, kreative og praktiske fag er en del af skolens hverdag. Der skabes mulighed for at udvikle kunnen, forståelse og samarbejde i et fællesskab. Læreren er ansvarlig for det faglige indhold og mål.

 9. Årsplanen er grundlaget for den individuelle faglige planlægning, målsætning og evaluering, som beskrives i elevplanen.

 10. Elevplanen findes i systemet Meebook. Elevplanen er et aktivt dokument, hvor informationer, mål og evalueringer noteres, og som drøftes i teamet mindst èn gang om måneden. Den ikke fag-faglige del vedlægges som et pdf.dokument i Meebook.

 11. Eleverne deltager i nationale test og aflægger Folkeskolens Prøve, hvis det skønnes, at den enkelte elev til opnå et passende fagligt og personligt udbytte.

 

Drøftet og godkendt i Pædagogisk Udvalg d. 18.4.2012

Drøftet og godkendt i Skolebestyrelsen d. 10.5.2012

Drøftet og godkendt i Pædagogisk Råd d. 23.5.2012